آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

مائده حسین پور

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

طهورا فرامرزی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

عسل اسفندیاری

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

فاطمه عباسپور

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

مریم جوهریان

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

زهرا رضایی

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رها محمودي

1390/11/03

دبستان دخترانه سما

دريا مفيدي

1384/11/08

هنرستان کاردانش پسرانه سما

پارسا سيفي

1380/11/06