آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ گسترده آکسفورد

فرهنگ

ترجمه انگلیسی به فار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهج البلاغه امام علی (ع)

نهج البلاغه فارسی و عربی

علی بن ابی طالب(ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

محمد دریایی

آموزه های طبی وبهداش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل با اضافات

فقه جعفری رساله علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده حسین پور

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عباسپور

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل اسفندیاری

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا رضایی

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طهورا فرامرزی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم جوهریان

مسابقه: لیگ پایا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ضحا يوسفي

1389/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريسا اعظمي نيا

1382/03/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمين بالي لاشك

1384/03/24

دبستان دخترانه سما

يسنا نيك پور

1389/03/23

دبستان دخترانه سما

ستيا خاكپورمقدم

1390/03/28

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا كردنائيج

1390/03/28

دبستان دخترانه سما

آنديا فلاح

1391/03/31