آخرین اخبار مدارس


24 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

09 شهریورهنرستان کاردانش پسرانه سما

05 مردادهنرستان کاردانش پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

فاطمه متولي

1382/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

مريم قاسم

1382/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

فاطمه كلبوني

1381/12/04