آخرین اخبار مدارس


24 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

09 شهریورهنرستان کاردانش پسرانه سما

05 مردادهنرستان کاردانش پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

مائده فلاح

1383/01/13

هنرستان کاردانش پسرانه سما

علي اكبر محمودي

1379/01/14

هنرستان کاردانش پسرانه سما

علي ايزدي

1378/01/10

دبستان دخترانه سما

ماهونيا رحماني

1388/01/15

هنرستان کاردانش پسرانه سما

اميررضا عباس پور

1379/01/10

دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه زهرا سجادي

1386/01/12

دبستان دخترانه سما

درسا كرماني

1389/01/14